[VIDEO] Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ – Thừa Tác viên công bố Lời Chúa, những điều cần biết

Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, giáo sư Phụng vụ hướng dẫn những điều cần biết dành cho quý chức thi hành TTV công bố Lời Chúa: – Thừa Tác viên công bố Lời Chúa là ai – đặc tính của người công bố Lời Chúa – Cách sắp xếp bài đọc trong thánh lễ – Vai trò, tư cách, phẩm phục, phong cách đi – đứng…