Sắc màu Noel trong Hy sinh – Cầu nguyện – Lm. Gioan Lê Quang Việt
Giáo xứ Thánh Bường: Thánh lễ tạ ơn cung hiến bàn thờ và làm phép nhà thờ 22-10-2022