Hơi thở Thần Linh – ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Giáo xứ Thánh Bường: Thánh lễ tạ ơn cung hiến bàn thờ và làm phép nhà thờ 22-10-2022