Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên : Lệnh Truyền Giáo

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Er 9,5-9; Lc 9,1-6 Lệnh Truyền Giáo     “Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi”. (Lc 9,6)    ...

Giới thiệu Giáo xứ Hòa Hưng
Sứ điệp Truyền thông 2021 và vấn đề Bản quyền
Truyện vui