50 năm Linh mục Cha An tôn Mai Đức Huy
Hạt Phú Thọ, Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành, do cha .Giuse Maria LÊ QUỐC THĂNG trình bày
Video