Video

Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Thừa Tác viên công bố Lời Chúa, những điều cần biết