Video

 

Lăng mộ của Bậc Đáng Kính Carlo Acutis được mở để tôn kính trước khi phong chân phước