Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, giáo sư Phụng vụ – Thừa Tác viên trao Mình Thánh Chúa

Những điểm cần lưu ý: Thừa Tác viên Thánh Thể, Thừa Tác viên trao Mình Thánh Chúa thông thường, Thừa Tác viên trao Mình Thánh Chúa ngoại thường – thông thường, Thừa Tác viên trao Mình Thánh Chúa từng lần.