Có ai biết cầu nguyện không ?

Một cơn bão khủng khiếp ập tới, thuyền trưởng biết tàu của mình đang chìm dần.

Ông hét to:

– Ở đây có ai biết cầu nguyện không?

Một người bước lên:

– Có ! Để tôi cầu nguyện cho.

– Tốt.

Thuyền trưởng nói tiếp:

– Anh cầu nguyện đi. Còn tất cả mặc áo phao vào. May quá, thiếu đúng một cái.

St.