KHÔNG LÀM GÌ CẢ !!!

Một anh dự tu của một nhà dòng nọ đến gặp cha bề trên của một nhà dòng kế bên.

Cha hỏi :  Anh đến xin vào nhà dòng này hả ?

Anh dự tu trả lời : Dạ, con xin được vào nhà dòng của cha.

Cha lại hỏi : Bên đó anh đã làm gì khiến họ đuổi anh vậy ?

Anh trả lời : Dạ, con không làm gì cả ?

Cha kết luận : Hèn gì…anh bị đuổi là phải !