[Audio] bài giảng Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ – QUÃNG NGHỊCH TRONG BẢN NHẠC CUỘC ĐỜI

Bài giảng Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ – QUÃNG NGHỊCH TRONG BẢN NHẠC CUỘC ĐỜI