Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long. Giảng lễ thứ Sáu Tuần 32 Thường niên Năm A