Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ giảng lễ Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường niên Năm A – Trọng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thánh lễ cử hành vào lúc 17g30 ngày 19.11.2023 tại giáo xứ Thăng Long, hạt Phú Thọ