Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lúc 16g00 ngày 18.11.2023 tại Đến Thánh Vicente, giáo xứ Thăng Long – Hạt Phú Thọ