Điểm kiểm tra

Trong một lớp giáo lý thiếu nhi.

Tí hỏi Tèo:

– Bài kiểm tra vừa rồi cậu được mấy điểm, 10 hả?

– Không – Tèo đáp.

– Thế 9 hả?

– Không mà!

– Vậy thì chắc chắn 8 rồi?

– Hỏi gì lắm thế, đã bảo là không điểm mà – Tèo bực mình gắt.