CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN- B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN năm B

Mc 1,14-20
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc âm” (Mc 1,15)

Suy niệm: Ðức Giêsu đến loan báo Tin mừng cứu độ, Ngài kêu gọi con người canh tân, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.
Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin mừng cho toàn thế giới.
Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này: Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin mừng cứu độ. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng